Skip to main content

Cảm ơn bạn đã sử dụng Coursevn!

Coursevn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ do Coursevn, Inc., các công ty con và các chi nhánh quốc tế của chúng tôi cung cấp ("Coursevn," "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"). Các Điều khoản Sử dụng này ("Điều khoản") chi phối việc bạn sử dụng trang web, ứng dụng cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi ("Dịch vụ"). Vì một số Dịch vụ của chúng tôi có thể là phần mềm được tải xuống máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị khác của bạn, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tự động cập nhật phần mềm này và các Điều khoản này sẽ áp dụng cho các bản cập nhật đó. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này, bao gồm các chính sách được tham chiếu trong các Điều khoản này.

CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY BAO GỒM MỘT HỢP ĐỒNG SẮP XẾP VÀ LÃI SUẤT HÀNH ĐỘNG LỚP ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU ĐÃ ĐƯỢC GỬI LẠI TRONG TÒA ÁN. VUI LÒNG ĐỌC KỸ CHÚNG; HỌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN HỢP PHÁP CỦA BẠN.

Sử dụng Coursevn

Ai có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu bạn có thể hình thành một hợp đồng ràng buộc với Coursevn và chỉ tuân thủ các Điều khoản này và tất cả các luật hiện hành. Khi bạn tạo tài khoản Coursevn và sau đó khi bạn sử dụng một số tính năng nhất định, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác và đầy đủ, đồng thời bạn đồng ý cập nhật thông tin của mình để giữ cho thông tin chính xác và đầy đủ. Mọi việc sử dụng hoặc truy cập của bất kỳ ai dưới 13 tuổi đều bị cấm và một số khu vực và Dịch vụ cung cấp nội dung nhất định có thể có các yêu cầu và / hoặc hạn chế bổ sung.

Giấy phép của chúng tôi cho bạn

Theo các Điều khoản này và chính sách của chúng tôi (bao gồm Chính sách sử dụng được chấp nhận, Mã danh dự, yêu cầu về tính đủ điều kiện của khóa học cụ thể và các điều khoản khác), chúng tôi cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và có thể thu hồi để sử dụng Các dịch vụ. Bạn chỉ có thể tải xuống nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, trừ khi bạn được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi để sử dụng nội dung theo cách khác. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ tạo, truy cập và / hoặc chỉ sử dụng một tài khoản người dùng, trừ khi được Coursevn cho phép rõ ràng và bạn sẽ không chia sẻ quyền truy cập vào tài khoản hoặc thông tin truy cập tài khoản của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào. Việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không cung cấp cho bạn quyền sở hữu hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong Dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung bạn truy cập.

Cung cấp nội dung

Thay đổi đối với Cung cấp nội dung

Coursevn cung cấp các khóa học và nội dung ("Cung cấp Nội dung") từ các trường đại học và các nhà cung cấp khác ("Nhà cung cấp Nội dung"). Trong khi chúng tôi tìm cách cung cấp Dịch vụ cung cấp nội dung đẳng cấp thế giới từ các Nhà cung cấp nội dung của mình, các sự kiện không mong muốn vẫn xảy ra. Coursevn bảo lưu quyền hủy bỏ, gián đoạn, lên lịch lại hoặc sửa đổi bất kỳ Cung cấp nội dung nào, hoặc thay đổi giá trị điểm hoặc trọng số của bất kỳ bài tập, bài kiểm tra hoặc bài đánh giá nào khác, chỉ hoặc theo hướng dẫn của Nhà cung cấp nội dung. Nội dung Cung cấp phải tuân theo các phần Tuyên bố từ chối trách nhiệm và Giới hạn trách nhiệm pháp lý bên dưới.

Không có tín chỉ học tập

Trừ khi được tổ chức cấp tín dụng chỉ định rõ ràng, việc tham gia hoặc hoàn thành Cung cấp nội dung không mang lại bất kỳ tín chỉ học tập nào. Ngay cả khi tín dụng được cấp bởi một tổ chức, không có giả định rằng các tổ chức khác sẽ chấp nhận tín dụng đó. Bạn đồng ý không nhận tín dụng để hoàn thành Cung cấp nội dung trừ khi bạn đã đạt được chứng chỉ khóa học hoặc tài liệu tương đương khác về việc hoàn thành Cung cấp nội dung. Coursevn, người hướng dẫn và Nhà cung cấp nội dung được liên kết không có nghĩa vụ phải có Sản phẩm cung cấp nội dung được bất kỳ cơ sở giáo dục hoặc tổ chức kiểm định nào công nhận.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về mối quan hệ giữa nhà cung cấp nội dung-sinh viên

Ngoại trừ được mô tả trong phần Chương trình Chứng chỉ Bằng cấp và MasterTrack bên dưới, không có nội dung nào trong Điều khoản này hoặc các điều khoản khác liên quan đến việc bạn tham gia vào bất kỳ Cung cấp Nội dung nào của Nhà cung cấp Nội dung: (a) thiết lập bất kỳ mối quan hệ nào giữa bạn và bất kỳ Nhà cung cấp Nội dung nào; (b) đăng ký hoặc đăng ký bạn vào bất kỳ tổ chức Nhà cung cấp Nội dung nào hoặc trong bất kỳ Dịch vụ Nội dung nào được cung cấp bởi bất kỳ tổ chức Nhà cung cấp Nội dung nào; hoặc (c) cho phép bạn sử dụng tài nguyên của bất kỳ tổ chức Nhà cung cấp Nội dung nào ngoài việc tham gia Cung cấp Nội dung.

Nội dung của bạn

Nội dung Người dùng

Dịch vụ cho phép bạn chia sẻ nội dung của mình, chẳng hạn như bài tập về nhà, câu đố, bài kiểm tra, dự án, bài tập khác mà bạn gửi, bài đăng bạn thực hiện trên diễn đàn và những thứ tương tự ("Nội dung người dùng"), với Coursevn, người hướng dẫn và / hoặc người khác người dùng. Bạn bảo lưu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng mà bạn tạo và chia sẻ. Nội dung Người dùng không bao gồm nội dung khóa học hoặc các tài liệu khác được cung cấp trên hoặc được đặt trên nền tảng Coursevn bởi hoặc thay mặt cho Nhà cung cấp nội dung hoặc người hướng dẫn của họ sử dụng Dịch vụ hoặc Cung cấp nội dung. Đối với giữa Coursevn và Nhà cung cấp nội dung, các Cung cấp nội dung đó chịu sự điều chỉnh của các thỏa thuận liên quan giữa Coursevn và Nhà cung cấp nội dung.

Cách Coursevn và những người khác có thể sử dụng nội dung người dùng

Trong phạm vi bạn cung cấp Nội dung Người dùng, bạn cấp cho Coursevn một giấy phép hoàn toàn có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, có thể cấp phép lại, không độc quyền trên toàn thế giới để sao chép, phân phối, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên, trình diễn công khai, hiển thị công khai, và sử dụng Nội dung Người dùng. Giấy phép này bao gồm việc cấp cho Coursevn quyền cho phép Nhà cung cấp Nội dung sử dụng Nội dung của Người dùng với sinh viên đã đăng ký của họ, người học trong khuôn viên trường hoặc những người học khác độc lập với Dịch vụ. Không có điều khoản nào trong các Điều khoản này hạn chế các quyền hợp pháp khác mà Coursevn có thể có đối với Nội dung của Người dùng, chẳng hạn như theo các giấy phép khác. Chúng tôi có quyền xóa hoặc sửa đổi Nội dung Người dùng vì bất kỳ lý do gì, bao gồm Nội dung Người dùng mà chúng tôi cho rằng vi phạm các Điều khoản này hoặc các chính sách khác bao gồm Chính sách Sử dụng Được chấp nhận của chúng tôi và Quy tắc ứng xử .

Phản hồi

Chúng tôi hoan nghênh các đề xuất, ý tưởng, nhận xét và phản hồi khác của bạn về Dịch vụ ("Phản hồi"). Bằng cách gửi bất kỳ Phản hồi nào, bạn cấp cho chúng tôi quyền sử dụng Phản hồi mà không có bất kỳ hạn chế nào hoặc bất kỳ khoản bồi thường nào cho bạn. Bằng cách chấp nhận Phản hồi của bạn, Coursevn không từ bỏ bất kỳ quyền nào để sử dụng Phản hồi tương tự hoặc có liên quan mà Coursevn đã biết trước đây, được phát triển bởi nhân viên, nhà thầu của chúng tôi hoặc lấy từ các nguồn khác.

Bảo vệ

Chúng tôi quan tâm đến bảo mật của người dùng của chúng tôi. Trong khi chúng tôi làm việc để bảo vệ tính bảo mật của tài khoản và thông tin liên quan của bạn, Coursevn không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba trái phép sẽ không thể đánh bại các biện pháp bảo mật của chúng tôi. Vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ sự xâm phạm hoặc sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của bạn bằng cách gửi email tới info@coursevn.vn.

Nội dung của bên thứ ba

Thông qua Dịch vụ, bạn sẽ có khả năng truy cập và / hoặc sử dụng nội dung do người hướng dẫn, người dùng khác và / hoặc bên thứ ba khác cung cấp và các liên kết đến các trang web và dịch vụ do bên thứ ba duy trì. Coursevn không thể đảm bảo rằng nội dung của bên thứ ba đó, trong Dịch vụ hoặc ở nơi khác, sẽ không có tài liệu mà bạn có thể thấy phản cảm hoặc không phù hợp hoặc về phần mềm độc hại hoặc các chất bẩn khác có thể gây hại cho máy tính, thiết bị di động của bạn hoặc bất kỳ tệp nào trong đó. Coursevn từ chối mọi trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng, hoặc không có khả năng truy cập hoặc sử dụng, nội dung của bên thứ ba đó.

Bản quyền và Thương hiệu

Coursevn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người dùng, Nhà cung cấp nội dung và các bên thứ ba khác của chúng tôi và mong muốn người dùng của chúng tôi cũng làm như vậy khi sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi đã thông qua và triển khai Chính sách Bản quyền và Thương hiệu của Coursevn bên dưới theo luật hiện hành, bao gồm Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ.

Nghiên cứu Giáo dục

Coursevn cam kết thúc đẩy khoa học học tập và giảng dạy, và hồ sơ về việc bạn tham gia các khóa học có thể được sử dụng cho nghiên cứu giáo dục. Vì mối quan tâm của nghiên cứu này, bạn có thể được xem các biến thể trong Cung cấp nội dung. Kết quả nghiên cứu thường sẽ được báo cáo ở cấp tổng hợp. Danh tính cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ công khai trong bất kỳ kết quả nghiên cứu nào mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Dịch vụ trả phí từ Coursevn

Coursevn cung cấp các Dịch vụ trả phí (ví dụ: chứng chỉ khóa học cho các khóa học nhất định) với một khoản phí. Trừ khi có quy định khác, tất cả các khoản phí được tính bằng Đô la Mỹ. Bạn có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí được tính bởi hoặc cho Coursevn và các khoản thuế hiện hành một cách kịp thời bằng cơ chế thanh toán được liên kết với Dịch vụ trả phí hiện hành. Nếu phương thức thanh toán của bạn không thành công hoặc tài khoản của bạn quá hạn, chúng tôi có thể thu phí bằng các cơ chế thu khác. Phí có thể thay đổi dựa trên vị trí của bạn và các yếu tố khác, và Coursevn có quyền thay đổi bất kỳ khoản phí nào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình. Mọi thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng thông qua các Dịch vụ liên quan. Có thể hoàn lại tiền cho các Dịch vụ phải trả phí như được mô tả trong Chính sách hoàn tiền của chúng tôi bên dưới.

Chương trình cấp bằng và chứng chỉ MasterTrack

Dịch vụ có thể cho phép bạn đăng ký các chương trình cấp bằng và chứng chỉ MasterTrack hoặc các chương trình tương tự do Nhà cung cấp nội dung của chúng tôi cung cấp trên nền tảng Coursevn. Nhà cung cấp nội dung của chúng tôi đóng vai trò là nhà cung cấp giáo dục từ xa của các chương trình này và xác định các chính sách và yêu cầu tuyển sinh, hoàn lại tiền, tốt nghiệp hoặc hoàn thành. Không có điều khoản nào trong các Điều khoản này hạn chế khả năng áp dụng cho bạn của bất kỳ chính sách thể chế nào do Nhà cung cấp nội dung của chúng tôi thiết lập liên quan đến các chương trình này (ví dụ: quy tắc ứng xử của sinh viên); các chính sách đó sẽ bổ sung cho các Điều khoản này và trong phạm vi có xung đột giữa các chính sách đó và các Điều khoản này, vì giữa bạn và Nhà cung cấp nội dung của chúng tôi, các chính sách của Nhà cung cấp nội dung của chúng tôi sẽ chi phối.

Sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi không ngừng thay đổi và cải thiện Dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng, tính năng hoặc yêu cầu và chúng tôi có thể tạm dừng hoặc ngừng hoàn toàn một phần Dịch vụ của mình. Theo đó, Coursevn có thể chấm dứt việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào vì bất kỳ lý do gì. Nếu việc sử dụng Dịch vụ trả phí của bạn bị chấm dứt, bạn có thể được hoàn tiền theo Chính sách hoàn lại tiền của chúng tôi. Chúng tôi có thể không cung cấp Dịch vụ cho các khu vực hoặc quốc gia nhất định vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm cả do các yêu cầu kiểm soát xuất khẩu hiện hành hoặc các hạn chế và hạn chế truy cập internet từ các chính phủ. Không ai trong số Coursevn, Nhà cung cấp nội dung và người hướng dẫn, những người đóng góp, nhà tài trợ và các đối tác kinh doanh khác cũng như nhân viên, nhà thầu và các đại lý khác của họ ("Các bên của Coursevn") phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn về bất kỳ hành động nào như vậy.

Tuyên bố từ chối

CÁC DỊCH VỤ VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG BAO GỒM ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. CÁC BÊN COURSEVN TỪ CHỐI CỤ THỂ BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VÀ KHÔNG LẠM PHÁT VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO NGOÀI KHÓA HỌC KINH DOANH HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI. CÁC BÊN COURSEVN TỪ CHỐI THÊM BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG LIÊN QUAN NÀO CỦA BẠN. BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG NÀO LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN.

Trách nhiệm hữu hạn

ĐỐI VỚI MỨC ĐỘ TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, CÁC BÊN COURSEVN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ẤN ĐỘ, BẤT CỨ, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC BẤT KỲ KHOẢN NÀO HOẶC MẤT LỢI NHUẬN HOẶC TIỀN LẠI NÀO, DỮ LIỆU NÀO ĐƯỢC PHÁT SINH TRỰC TIẾP HOẶC MẤT ĐÚNG , GOODWILL, HOẶC CÁC TỔN THẤT LIÊN TỤC KHÁC, KẾT QUẢ TỪ: (A) VIỆC BẠN TRUY CẬP HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ; B. HOẶC (C) TRUY CẬP, SỬ DỤNG HOẶC THAY ĐỔI NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN CỦA BẠN KHÔNG ĐƯỢC CHỨNG MINH. TRONG BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG HỢP CỦA COURSEVN ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ NGOÀI TRỜI HAI NĂM

BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÁC TỪ CHỐI VÀ CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐƯỢC ĐẶT RA TRONG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY BẰNG CHỨNG PHẢN XẠ HỢP LÝ VÀ CÔNG BẰNG VỀ RỦI RO GIỮA BẠN VÀ CÁC BÊN TRONG TÒA ÁN VÀ NHỮNG GIỚI HẠN NÀY LÀ CƠ SỞ CẦN THIẾT LÀM CHO CÁC KHÓA HỌC CHO BẠN TRÊN MỘT CƠ SỞ KINH TẾ HỢP LÍ.

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO CỦA HÀNH ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ PHẢI TRAO ĐỔI TRONG VÒNG MỘT (1) NĂM SAU KHI NGUYÊN NHÂN CÓ HÀNH ĐỘNG. THẬT KHÁC, ĐÓ LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC RẢNH RIÊNG.

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây tổn hại cho các Bên của Coursevn khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và thiệt hại, bao gồm phí và chi phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến: (a) việc bạn sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Dịch vụ vi phạm các Điều khoản này; (b) bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc (c) Nội dung Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ khiếu nại nào về vi phạm hoặc chiếm đoạt tài sản trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.

Luật điều chỉnh và địa điểm

Các Dịch vụ được quản lý bởi Coursevn, đặt tại Hạt Santa Clara, California. Bạn đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Bang California, loại trừ các xung đột của các điều khoản luật. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các Điều khoản này mà không phải chịu phân xử ràng buộc, bạn và Coursevn sẽ tuân theo quyền tài phán cá nhân và địa điểm độc quyền tại tòa án liên bang và tiểu bang đặt tại và phục vụ Quận Santa Clara, California như một diễn đàn pháp lý cho bất kỳ tranh chấp như vậy.

Ràng buộc Trọng tài và Từ bỏ Hành động Tập thể

Bạn và Coursevn đồng ý đưa ra trọng tài ràng buộc bất kỳ và tất cả các tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù dựa trên quy chế, quy định, hiến pháp, thông luật, công bằng, hoặc bất kỳ cơ sở pháp lý hoặc lý thuyết nào khác, và cho dù đã tồn tại từ trước, hiện tại hoặc tương lai phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi, các Điều khoản này và / hoặc bất kỳ mối quan hệ hoặc tranh chấp nào khác giữa bạn và chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn (i) phạm vi, khả năng áp dụng hoặc khả năng thực thi của các Điều khoản này và / hoặc điều khoản trọng tài này, và (ii) mối quan hệ với các bên thứ ba không phải là các bên của các Điều khoản này hoặc điều khoản trọng tài này trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép (mỗi “Khiếu nại” và gọi chung là “Khiếu nại”).

Bất kỳ và tất cả Khiếu nại sẽ được gửi để phân xử ràng buộc theo Quy tắc trọng tài người tiêu dùng của Hiệp hội trọng tài Hoa Kỳ (“Quy tắc AAA”), đã được sửa đổi, có hiệu lực tại thời điểm bắt đầu phân xử. Các Quy tắc AAA có sẵn trực tuyến tại www.adr.org hoặc bằng cách gọi (800) 778-7879, và được tổng hợp bằng cách tham khảo. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa điều khoản trọng tài này và Quy tắc AAA, sự mâu thuẫn đó sẽ được giải quyết có lợi cho điều khoản này. Nếu bạn quyết định bắt đầu trọng tài, bạn đồng ý trả phí khởi xướng là 200 đô la (hoặc số tiền theo yêu cầu khác của Quy tắc AAA) và chúng tôi đồng ý thanh toán phí khởi xướng trọng tài còn lại và bất kỳ khoản đặt cọc bổ sung nào mà AAA yêu cầu để bắt đầu phân xử của bạn. Chúng tôi sẽ trả chi phí tố tụng trọng tài, bao gồm phí của trọng tài viên; tuy nhiên, các khoản phí khác, chẳng hạn như phí luật sư và chi phí đi đến trọng tài, sẽ được thanh toán theo Quy tắc AAA và luật hiện hành. Chúng tôi sẽ thanh toán mọi chi phí liên quan đến bất kỳ trọng tài nào mà chúng tôi tiến hành. Một trọng tài trung lập duy nhất được chọn theo Quy tắc AAA sẽ quyết định tất cả các Khiếu nại.

Trọng tài viên sẽ là một thành viên tích cực có vị thế tốt của luật sư đối với bất kỳ bang nào ở lục địa Hoa Kỳ và sẽ tích cực hoạt động trong lĩnh vực luật ít nhất năm năm hoặc là một thẩm phán đã nghỉ hưu. Trọng tài sẽ tôn trọng các yêu cầu về đặc quyền được pháp luật công nhận. Trừ khi không phù hợp với luật hiện hành, và trừ khi có quy định khác ở đây, mỗi bên sẽ chịu chi phí luật sư, chuyên gia và nhân chứng tương ứng của mình, bất kể bên nào thắng trong trọng tài. Mọi thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành tại khu vực tư pháp liên bang nơi cư trú của bạn và bạn sẽ có cơ hội tham dự thủ tục tố tụng và được lắng nghe. Quyết định của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc các bên và có thể được thi hành tại bất kỳ tòa án liên bang hoặc tiểu bang nào có thẩm quyền.

Cả bạn và Coursevn đều không được đóng vai trò là đại diện của lớp, cũng như không được tham gia với tư cách là thành viên của nhóm những người khiếu nại, đối với bất kỳ Khiếu nại nào. Yêu cầu bồi thường có thể không được phân xử trên cơ sở tập thể hoặc đại diện. Trọng tài chỉ có thể quyết định các Khiếu nại cá nhân của bạn và / hoặc Coursevn. Trọng tài viên không được hợp nhất hoặc tham gia các yêu cầu của những người hoặc bên khác có thể có địa điểm tương tự. Theo đó, bạn và chúng tôi đồng ý rằng Quy tắc Bổ sung AAA cho Trọng tài Tập thể không áp dụng cho trọng tài của chúng tôi. Điều khoản trọng tài này và các thủ tục áp dụng cho trọng tài được dự tính trong điều khoản này được điều chỉnh bởi Đạo luật Trọng tài Liên bang, bất chấp mọi luật tiểu bang có thể áp dụng.

Thỏa thuận trọng tài này không ngăn cản bạn hoặc chúng tôi tìm kiếm hành động của các cơ quan chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương. Bạn và chúng tôi cũng có quyền thực hiện các biện pháp tự giúp đỡ, chẳng hạn như khởi kiện hoặc đưa ra các khiếu nại đủ điều kiện tại tòa án khiếu nại nhỏ, miễn là vấn đề vẫn còn ở tòa án đó và chỉ tiến hành đối với một cá nhân (không thuộc nhóm, không -đại diện) cơ sở. Ngoài ra, bạn và chúng tôi có quyền nộp đơn lên bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào để được cứu trợ tạm thời hoặc phụ trợ, bao gồm các tài liệu đính kèm trước trọng tài hoặc các lệnh sơ bộ và bất kỳ yêu cầu nào như vậy sẽ không được coi là không tương thích với bất kỳ Điều khoản nào trong số này, cũng như sự từ bỏ quyền yêu cầu các tranh chấp được đưa ra trọng tài như quy định trong điều khoản này.

Tòa án có thể cắt bỏ bất kỳ phần nào của Phần từ bỏ Trọng tài Ràng buộc và Kiện tụng Tập thể mà họ thấy là không thể thi hành, ngoại trừ những điều cấm đối với bất kỳ Khiếu nại nào được xử lý trên cơ sở tập thể hoặc đại diện và các phần còn lại của điều khoản trọng tài này sẽ vẫn có hiệu lực có hiệu lực. Không có sự từ bỏ nào đối với bất kỳ điều khoản nào của Mục này sẽ có hiệu lực hoặc có hiệu lực thi hành trừ khi được ghi lại bằng văn bản có chữ ký của bên từ bỏ quyền hoặc yêu cầu đó. Sự từ bỏ như vậy sẽ không từ bỏ hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào khác của các Điều khoản này.

GIỚI HẠN VIỆC ĐÓNG GÓP NÀY VÀ CÁC GIỚI HẠN CHỜ HÀNH ĐỘNG LỚP NÀY DUY TRÌ CÁC QUYỀN, BAO GỒM QUYỀN DUY TRÌ HÀNH ĐỘNG TÒA ÁN, QUYỀN THỬ NGHIỆM THỨ NĂM, QUYỀN THAM GIA BẤT KỲ HÌNH THỨC LỚP HOẶC ĐẠI DIỆN KHIẾU NẠI VÀ QUYỀN THAM GIA BẤT KỲ ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG QUY TẮC AAA. CÁC QUYỀN KHÁC MÀ BẠN HOẶC COURSEVN SẼ CÓ TRONG TÒA ÁN CŨNG CÓ THỂ KHÔNG CÓ TRONG TÒA ÁN.

Điều khoản chung

Sửa đổi các Điều khoản

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản theo quyết định riêng của mình bất kỳ lúc nào. Bất kỳ sửa đổi nào đối với các Điều khoản sẽ có hiệu lực ngay sau khi được chúng tôi đăng tải. Đối với bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Điều khoản, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để thông báo cho bạn về những thay đổi đó, thông qua biểu ngữ trên trang web, thông báo qua email, phương pháp khác hoặc kết hợp các phương pháp. Trong mọi trường hợp, việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi công bố những thay đổi đó, có hoặc không có thông báo, cấu thành sự chấp nhận ràng buộc đối với Điều khoản sửa đổi.

Tính hiệu lực từng phần; Từ bỏ

Nếu hóa ra một điều khoản cụ thể của các Điều khoản này không thể thực thi, thì điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác. Nếu bạn không tuân thủ các Điều khoản này và chúng tôi không thực hiện hành động ngay lập tức, điều này không cho thấy rằng chúng tôi từ bỏ bất kỳ quyền nào mà chúng tôi có thể có (chẳng hạn như hành động trong tương lai).

Các nhà cung cấp nội dung

Nhà cung cấp nội dung và các nhà cung cấp dịch vụ tích hợp của chúng tôi là bên thứ ba thụ hưởng các Điều khoản và có thể thực thi các điều khoản của Điều khoản liên quan đến họ.

Thông báo cho Người dùng California

Theo Mục 1789.3 của Bộ luật Dân sự California, người dùng trang web của California được quyền nhận thông báo cụ thể về quyền của người tiêu dùng sau đây: Đơn vị Hỗ trợ Khiếu nại của Ban Dịch vụ Người tiêu dùng của Bộ Các vấn đề Người tiêu dùng California có thể được liên hệ bằng văn bản tại 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, California 95834, hoặc qua số điện thoại (800) 952-5210.

Chính sách tham chiếu

·         Sự cho phép của chính trị

·         Chính sách vi phạm bản quyền và nhãn hiệu

·         Chính sách hoàn lại tiền

·         Mã danh dự


Sự cho phép của chính trị


Có hiệu lực: ngày 1 tháng 1 năm 2021

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp khả năng tiếp cận phổ quát cho nền giáo dục tốt nhất thế giới. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào việc duy trì quyền tự do ngôn luận và biểu đạt cho người dùng cũng như quyền tự do học thuật cho các nhà cung cấp nội dung và người hướng dẫn của chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng tất cả người dùng và người hướng dẫn của chúng tôi cảm thấy an toàn và thoải mái khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã soạn thảo chính sách này để đảm bảo rằng mọi người hiểu và tuân theo các quy tắc khi tham gia vào cộng đồng trực tuyến của chúng tôi và khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể xóa hoặc chỉnh sửa nội dung hoặc hoạt động không phù hợp được xác định hoặc báo cáo cho chúng tôi. Chúng tôi có thể tạm ngừng, vô hiệu hóa hoặc chấm dứt riêng quyền truy cập của người dùng vào tất cả hoặc một phần của Dịch vụ.

Bạn bị cấm sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để chia sẻ nội dung:

·         Chứa nội dung bất hợp pháp hoặc quảng bá các hoạt động bất hợp pháp với mục đích thực hiện các hoạt động đó. Xin lưu ý rằng những người dùng dưới 13 tuổi sử dụng Coursevn và chúng tôi không cho phép nội dung không phù hợp với những người dùng nhỏ tuổi này.

·         Chứa các mối đe dọa đáng tin cậy hoặc tổ chức các hành động bạo lực trong thế giới thực. Chúng tôi không cho phép nội dung có nguy cơ gây thương tích thực sự hoặc thiệt hại tài sản, đe dọa đáng tin cậy con người hoặc an toàn công cộng hoặc tổ chức hoặc khuyến khích gây hại.

·         Quấy rối người khác. Chúng tôi khuyến khích bình luận về những người và vấn đề mà công chúng quan tâm, nhưng nội dung lạm dụng hoặc không phù hợp nhắm vào cá nhân không được phép.

·         Vi phạm sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc các quyền khác. Không chia sẻ nội dung mà bạn không có quyền chia sẻ, khiếu nại nội dung mà bạn không phải là của riêng bạn hoặc vi phạm hoặc chiếm đoạt tài sản trí tuệ hoặc các quyền khác của người khác. Luôn gán các tài liệu được bạn sử dụng hoặc trích dẫn cho chủ sở hữu bản quyền ban đầu.

·         Spam người khác. Không chia sẻ nội dung quảng cáo, khuyến mại hoặc xúi giục không liên quan hoặc không phù hợp.

·         Nếu không sẽ vi phạm Điều khoản sử dụng của Coursevn.

Xin lưu ý rằng Cung cấp nội dung cụ thể có thể có các quy tắc và yêu cầu bổ sung.

Bạn cũng không được phép:

·         Làm bất kỳ điều gì vi phạm luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hoặc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ ủy thác nào của bạn.

·         Chia sẻ mật khẩu của bạn, cho phép bất kỳ ai ngoài bạn truy cập vào tài khoản của bạn hoặc làm bất kỳ điều gì có thể khiến tài khoản của bạn gặp rủi ro.

·         Cố gắng truy cập vào tài khoản của người dùng khác.

·         Sao chép, chuyển nhượng, bán, bán lại hoặc sử dụng sai bất kỳ nội dung nào từ Dịch vụ của chúng tôi, trừ khi được ủy quyền cụ thể để làm như vậy.

·         Truy cập, giả mạo hoặc sử dụng các khu vực không công cộng trong hệ thống của chúng tôi, trừ khi được ủy quyền cụ thể để làm như vậy.

·         Phá vỡ hoặc phá vỡ các biện pháp xác thực hoặc bảo mật của chúng tôi hoặc kiểm tra lỗ hổng bảo mật của hệ thống hoặc mạng của chúng tôi, trừ khi được ủy quyền cụ thể để làm như vậy.

·         Cố gắng thiết kế đối chiếu bất kỳ phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi.

·         Cố gắng can thiệp vào bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào, chẳng hạn như bằng cách gửi vi-rút, làm quá tải, gửi thư rác hoặc đánh bom thư.

·         Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để phát tán phần mềm độc hại.

·         Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ chức năng nào của nền tảng Coursevn cho bất kỳ điều gì khác ngoài việc hoàn thành các khóa học trực tuyến hoặc cho mục đích sư phạm.

·         Mạo danh hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

·         Khuyến khích hoặc giúp bất kỳ ai làm bất kỳ điều nào trong danh sách này.


Chính sách Bản quyền và Nhãn hiệu


Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Coursevn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của Nhà cung cấp nội dung, người hướng dẫn, người dùng và các bên thứ ba khác của chúng tôi và mong người dùng của chúng tôi cũng làm như vậy khi sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi có quyền đình chỉ, vô hiệu hóa hoặc chấm dứt tài khoản của những người dùng liên tục vi phạm hoặc bị buộc tội vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác.

Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số năm 1998 ("DMCA") cung cấp quyền truy đòi cho các chủ sở hữu bản quyền tin rằng tài liệu xuất hiện trên Internet vi phạm quyền của họ theo luật bản quyền của Hoa Kỳ. Nếu bạn muốn đọc DMCA, vui lòng truy cập trang web của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ tại http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf .

Nếu bạn thực sự tin rằng tài liệu trên nền tảng Coursevn vi phạm bản quyền của bạn, DMCA quy định rằng bạn (hoặc đại lý của bạn) có thể gửi cho chúng tôi thông báo yêu cầu tài liệu bị xóa hoặc quyền truy cập vào tài liệu đó bị chặn.

Thông báo phải bao gồm các thông tin sau:

·         chữ ký thực hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm;

·         xác định tác phẩm có bản quyền bị khiếu nại là đã bị vi phạm (hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền nằm trên nền tảng được bao phủ bởi một thông báo, một danh sách đại diện của các tác phẩm đó);

·         xác định tài liệu bị cho là vi phạm hoặc đối tượng của hoạt động vi phạm và thông tin đủ hợp lý để cho phép Coursevn định vị tài liệu trên nền tảng;

·         tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có) của bên khiếu nại;

·         tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và

·         tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.

Các thông báo phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện hành do DMCA áp đặt. Thông báo và phản đối liên quan đến Dịch vụ có thể được gửi:

·         qua thư: Đại lý Bản quyền, Coursevn 381 E. Evelyn Ave Mountain View, CA 94041

·         qua email: copyright@Coursevn.org

Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến ​​cố vấn pháp lý của mình trước khi gửi thông báo. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng có thể bị phạt nếu tuyên bố sai theo DMCA.

Coursevn cũng tôn trọng quyền thương hiệu của những người khác. Các tài khoản có bất kỳ nội dung nào khác đánh lừa người khác hoặc vi phạm nhãn hiệu của người khác có thể được Coursevn tùy ý cập nhật, tạm ngưng, vô hiệu hóa hoặc chấm dứt. Nếu bạn lo ngại rằng ai đó có thể đang sử dụng nhãn hiệu của bạn mà không có sự cho phép thích hợp trên Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ copyright@Coursevn.org và chúng tôi sẽ xem xét nội dung bạn gửi. Nếu chúng tôi cho là phù hợp, chúng tôi có thể xóa nội dung vi phạm, cảnh báo cá nhân đã đăng nội dung và / hoặc tạm thời hoặc vĩnh viễn đình chỉ hoặc vô hiệu hóa tài khoản của cá nhân đó.


Chính sách hoàn lại tiền


Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Để biết chi tiết về thời hạn và chính sách hoàn tiền của chúng tôi, vui lòng tham khảo thông tin bên dưới. Xin lưu ý rằng các chính sách của chúng tôi khác nhau giữa thanh toán đăng ký và thanh toán một lần được thực hiện cho các giao dịch mua khóa học, chuyên môn và dự án có hướng dẫn, đồng thời các tùy chọn thanh toán có thể khác nhau giữa các ưu đãi này. Cũng xin lưu ý rằng chúng tôi rất coi trọng các vi phạm Điều khoản sử dụng và Mã danh dự và chúng tôi không có nghĩa vụ hoàn lại tiền cho những người dùng vi phạm các chính sách này hoặc các chính sách khác của Coursevn, ngay cả khi yêu cầu của họ được thực hiện trong khoảng thời gian hoàn tiền được chỉ định. Tương tự, chúng tôi không có nghĩa vụ hoàn lại tiền trễ cho những người dùng không nhận được điểm đạt trong Dịch vụ cung cấp nội dung hoặc những người không hài lòng với điểm tổng kết của họ.

Để biết thêm thông tin về quy trình hoàn tiền của chúng tôi, bao gồm hướng dẫn yêu cầu hoàn phí, vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp dành cho người học của chúng tôi .

Đối với đăng ký hàng tháng

Coursevn không hoàn lại tiền cho các khoản thanh toán được thực hiện theo gói đăng ký tháng. Để tránh bị tính phí trong thời gian khuyến mãi dùng thử miễn phí, bạn phải hủy đăng ký trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc. Nếu bạn hoàn thành một khóa học trong thời gian dùng thử miễn phí, Coursevn có quyền yêu cầu bạn trả phí đăng ký một tháng để nhận được một khóa học và / hoặc chứng chỉ chuyên môn.

Đăng ký của bạn sẽ tiếp tục hàng tháng trừ khi và cho đến khi bạn hủy hoặc đăng ký bị Coursevn tạm ngưng hoặc ngừng tiếp tục. Đối với đăng ký chuyên môn riêng lẻ, Coursevn sẽ tự động ngừng đăng ký của bạn vào cuối khoảng thời gian hàng tháng mà bạn kiếm được chứng chỉ chuyên môn cho chuyên môn đó, trừ khi bạn đã đăng ký qua thị trường bên thứ ba hạn chế khả năng của chúng tôi làm như vậy - ví dụ: mua hàng trong ứng dụng thông qua Apple App Store. Vui lòng truy cập thị trường của bên thứ ba để biết thông tin về chính sách của họ. Bạn phải hủy đăng ký trước ngày gia hạn hàng tháng để tránh phải thanh toán tiếp theo.

Nếu bạn hủy đăng ký của mình, việc hủy sẽ có hiệu lực vào cuối kỳ hàng tháng hiện tại; bạn sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào đăng ký của mình trong phần còn lại của khoảng thời gian đó, nhưng bạn sẽ không nhận được tiền hoàn lại.

Đối với Coursevn Plus

Để được hoàn lại toàn bộ khoản thanh toán đăng ký Coursevn Plus của bạn, hãy gửi yêu cầu hoàn tiền qua Trung tâm Trợ giúp Người học trong vòng 14 ngày kể từ ngày bạn thanh toán. Hoàn lại tiền sẽ không được cung cấp nếu được yêu cầu sau khoảng thời gian 14 ngày này. Một số đăng ký Coursevn Plus có thể có thời gian dùng thử miễn phí thay vì thời gian hoàn lại tiền. Nếu bạn không hủy trong thời gian dùng thử miễn phí, bạn sẽ bị thanh toán toàn bộ số tiền cho đăng ký bạn đã đăng ký và không thể yêu cầu hoàn lại tiền.

Đăng ký Coursevn Plus của bạn sẽ tiếp tục trong khoảng thời gian đăng ký được xác định tại thời điểm mua hàng của bạn và sau đó tự động gia hạn trừ khi và cho đến khi bạn hủy đăng ký hoặc đăng ký bị Coursevn tạm ngưng hoặc ngừng tiếp tục.

Nếu bạn hủy đăng ký sau khoảng thời gian hoàn lại tiền của đăng ký, bạn sẽ tiếp tục có quyền truy cập cho đến khi kết thúc thời gian đăng ký và sẽ không bị tính phí cho chu kỳ thanh toán tiếp theo.

Để mua khóa học một lần và chuyên ngành

Nếu bạn hủy đăng ký trả phí cho một khóa học độc lập, Coursevn sẽ cung cấp cho bạn một khoản hoàn lại đầy đủ cho đến 14 ngày sau khi thanh toán hoặc cho đến khi bạn nhận được chứng chỉ khóa học của mình, tùy theo điều kiện nào sớm hơn. Nếu bạn đăng ký trước và trả tiền cho một khóa học, Coursevn sẽ cung cấp cho bạn một khoản hoàn lại đầy đủ cho đến 14 ngày sau khi khóa học bắt đầu hoặc cho đến khi bạn nhận được chứng chỉ khóa học của mình, tùy theo điều kiện nào sớm hơn. Để tránh nghi ngờ, khi bạn đã giành được chứng chỉ khóa học với khoản thanh toán của mình, bạn không đủ điều kiện để được hoàn lại tiền ngay cả khi trong vòng 14 ngày. Nếu bạn không đạt được chứng chỉ khóa học của mình trong vòng 180 ngày, đăng ký của bạn sẽ hết hạn và bạn sẽ phải trả tiền để đăng ký lại khóa học. Tuy nhiên, nếu bạn đang tham gia một khóa học thông qua công ty, tổ chức của mình hoặc một chương trình do Coursevn tài trợ (ví dụ: Coursevn cho Doanh nghiệp, Coursevn cho Chính phủ hoặc Tổ chức, Coursevn cho Người tị nạn hoặc các chương trình Coursevn Social Good khác) thì bạn có thể nhận được chứng chỉ của mình với tư cách miễn là công ty của bạn ' hợp đồng của s với Coursevn đang hoạt động và quyền truy cập của bạn chưa hết hạn theo các điều khoản của hợp đồng đó hoặc Coursevn vẫn đang chạy một chương trình được tài trợ. Tương tự, việc hoàn tiền và hủy bỏ cũng sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản của hợp đồng đó giữa tổ chức của bạn và Coursevn.

Nếu bạn hủy đăng ký một lần, trả phí cho một chuyên ngành, Coursevn sẽ cung cấp cho bạn một khoản hoàn lại đầy đủ cho đến 14 ngày sau khi thanh toán hoặc cho đến khi bạn kiếm được chứng chỉ khóa học cho bất kỳ khóa học nào trong chuyên ngành, tùy theo điều kiện nào sớm hơn. Nếu bạn đăng ký trước và thanh toán cho Chuyên ngành , Coursevn sẽ cung cấp cho bạn một khoản hoàn lại đầy đủ cho đến 14 ngày sau khi khóa học đầu tiên trong chuyên ngành ra mắt hoặc cho đến khi bạn nhận được chứng chỉ khóa học đầu tiên cho bất kỳ khóa học nào trong chuyên ngành, tùy theo thời điểm nào sớm hơn. Nếu bạn đạt được chứng chỉ khóa học đầu tiên cho bất kỳ khóa học nào trong chuyên ngành trong vòng 14 ngày, bạn không đủ điều kiện để được hoàn lại tiền. Trừ khi được chỉ định khác như một phần của quá trình đăng ký, bạn có một năm sau khi mua chuyên môn để hoàn thành chuyên môn đó.

Mặc dù đã nói ở trên, thời gian hoàn lại tiền ngắn hơn có thể áp dụng cho các khóa học và chuyên môn cụ thể (ví dụ: đối với các khóa học là một phần của các chương trình nhất định, bạn sẽ chỉ đủ điều kiện để được hoàn tiền đầy đủ cho đến bảy ngày sau ngày thanh toán). Trong những trường hợp này, khoảng thời gian ngắn hơn sẽ được nêu như một phần của quá trình đăng ký khóa học hoặc chuyên ngành.

Đối với các dự án có hướng dẫn

Coursevn không hoàn lại tiền cho các khoản thanh toán cho các dự án đã hướng dẫn. Nếu bạn không nhận được chứng chỉ hoàn thành trong vòng 180 ngày sau khi đăng ký dự án có hướng dẫn, đăng ký của bạn sẽ hết hạn và bạn cần phải trả tiền để đăng ký lại dự án được hướng dẫn để hoàn thành dự án có hướng dẫn và nhận được chứng chỉ hoàn thành. Tuy nhiên, nếu bạn đang tham gia dự án có hướng dẫn thông qua công ty, tổ chức của mình hoặc chương trình được tài trợ bởi Coursevn (ví dụ: Coursevn cho Doanh nghiệp, Coursevn cho Chính phủ hoặc Tổ chức, Coursevn cho Cơ sở, Coursevn cho Người tị nạn hoặc các chương trình Coursevn Social Good khác) thì bạn có thể kiếm được chứng chỉ của bạn miễn là công ty của bạn ' hợp đồng của s với Coursevn đang hoạt động và quyền truy cập và / hoặc lời mời của bạn vẫn chưa hết hạn hoặc bị chấm dứt theo các điều khoản của hợp đồng đó hoặc Coursevn vẫn đang chạy chương trình được tài trợ. Tương tự, việc hoàn tiền và hủy bỏ cũng sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản của hợp đồng đó giữa tổ chức của bạn và Coursevn. Nếu bạn đã đăng ký thông qua thị trường của bên thứ ba hạn chế khả năng hoàn lại tiền của chúng tôi - ví dụ: mua hàng trong ứng dụng thông qua Apple App Store, vui lòng truy cập thị trường của bên thứ ba để biết thông tin về chính sách của họ.

Đối với các chương trình cấp bằng và chứng chỉ MasterTrack

Chính sách hoàn lại tiền cho các chương trình cấp bằng và chứng chỉ MasterTrack do Nhà cung cấp nội dung cung cấp chương trình thiết lập và quản lý. Chính sách hoàn lại tiền được thông báo cho sinh viên bởi các Nhà cung cấp nội dung đó.

Đối với các dịch vụ trả phí khác

Ngoại trừ được mô tả trong Chính sách hoàn lại tiền này hoặc được nêu rõ ràng như một phần của quy trình đăng ký Dịch vụ, Coursevn không có nghĩa vụ cung cấp tiền hoàn lại hoặc phiếu thưởng cho bất kỳ Dịch vụ nào khác.

Thị trường bên thứ ba

Bất kể những điều đã nói ở trên, nếu bạn mua hoặc đăng ký một khóa học, chuyên môn, dự án có hướng dẫn hoặc mua bất kỳ Dịch vụ trả phí nào khác, thông qua thị trường của bên thứ ba (ví dụ: mua hàng trong ứng dụng thông qua Apple App Store hoặc mua hàng được thực hiện thông qua một số dịch vụ thanh toán thay thế nhất định ), chính sách hoàn lại tiền áp dụng cho thị trường bên thứ ba đó sẽ được áp dụng, trừ khi được Coursevn tuyên bố rõ ràng. Trừ khi được Coursevn tuyên bố rõ ràng khác, thị trường bên thứ ba sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hoàn tiền theo chính sách hoàn lại của mình và Coursevn sẽ không có nghĩa vụ hoàn lại tiền. Coursevn từ chối mọi trách nhiệm hoặc nghĩa vụ liên quan đến bất kỳ chính sách hoàn lại tiền của bên thứ ba nào trên thị trường hoặc việc bên thứ ba tuân thủ hoặc không tuân thủ chính sách đó.